Om benmargstransplantasjon        Om Foreningen        Bli medlem        Ta kontakt        Lenker

Om benmargstransplantasjon

Hva er benmarg/stamcelletransplantasjon?

Benmarg/stamcelletransplantasjon med blodceller er overførsel av bloddannende stamceller fra en vevstypeforlikelig giver til en pasient som trenger slik behandling. Disse pasientene har alvorlige og dødelige blodsykdommer, de fleste lider av forskjellige leukemier.

Leukemi-symptomer

Pasienten føler seg ofte uopplagt og uforklarlig sliten. De kan få infeksjoner, feber, nattesvette, leddsmerter, hodepine, blåmerker, anemi, hovne lymfeknuter og noen ganger forstørret milt og eller lever.

Utredning og diagnose

Utredning foregår ved flere større region/lokalsykehus og Rikshospitalet/Radiumhospitalet HF. Rikshospitalet/Radiumhospitalet HF har en en landsdekkende funksjon i forhold til benmarg/stamcelletransplantasjoner.

Behandling

De aller fleste av pasientene som blir er aktuelle for denne behandlingen har forskjellige typer akutt og kronisk leukemi (blodkreft). A, akutt myelogen leukemi (AML), akutt lymfatisk leukemi (ALL), kronisk myelogen leukemi (KML)., men oOgså pasienter med myelodysplastiske syndromer, alvorlig benmargssvikt (aplastisk anemi), myelomatose og pasienter med enkelte andre og svært sjeldne sykdommer er aktuelle. I Norge tilbys denne behandlingen pr. i dag bare ved Rikshospitalet/Radiumhospitalet HFRikshospitalet. og fra september 2005 planlagt oppstart ved Haukeland sykehus i Bergen.

Pasienter som er aktuelle for denne behandlingen blir diskutert i en ekspertgruppe bestående av spesialister fra alle universitetssykehusene i Norge. Denne gruppen har gode internasjonale kontakter og er à jour med kriteriene for slik behandling.

Det forekommer ca 350 slike sykdomstilfeller i året (barn og voksne)sykdomstilfeller i året, hvorav ca. 50 –60 (barn og voksne) voksne og barn får behandling med transplantasjon. Av disse er ca. halvparten voksne og halvparten barn.

Hvem kan være giver/donor

Det vil i første rekke dreie seg om familiemedlemmer, i praksis nesten alltid søsken. Hvis man ikke har familiegiver er det aktuelt å søke etter giver i internasjonale databaser der det finnes over 9 millioner registrert pr. i dag.

Oppfølgingsansvar for pasientgruppen

I forbindelse medPasientene er i forbindelse med behandlingen er Ppasientene er innlagtinnlagt på Rikshospitalet/Radiumhospitalet HFRikshospitalet ca 4-6 uker, deretter følges de de opp poliklinisk og kan etter hvert reise hjem i kortere eller lengre perioder. Videre oOppfølging deretter skjer ved lokalsykehus, sentralsykehus, universitetssykehus, litt avhengig av forløp og forholdene lokalt. Pasienter som bor langt unna må bo på pasienthotellet ved RH i denne perioden.

Forskning

Norge deltar aktivt i pasientrettet forskning på dette feltetpå dette området. Dels er man med på internasjonale studier, dels drives det forskning og utvikling av behandlingstilbudet ved Rikshospitalet/Radiumhospitalet HFRikshospitalet.

Utviklingstendendens

Etter hvert som man får nye kunnskaper utvikles det nye måter å behandle blodsykdommer på. og etter hvert som vi fårMed ny kunnskap om de akutte leukemier og myelodysplastiske syndromer, kan det tenkes at det utvikles nye medikamenter som vil redusere behovet for transplantasjoner. På den annen side er det mulig at de såkalte minitransplantasjonene kan føre til at flere og eldre pasienter og flere sykdommer kan behandles med allogen autologe transplantasjoner (tilbakeføring av egen marg)med bloddannende celler. I så fall vil behovet for transplantasjoner kunne øke ganske kraftig utover dagens nivå.

Arkiv

Våre medlemsfordeler:

Vi utgir medlemsbladet
”I Margen” fire ganger i året.
Vi kan formidle kontakt med en person som har vært gjennom samme behandling.
Vi arrangerer seminarer for medlemmer og kontaktpersoner


Sist oppdatert: 26.01.2009